Praca

OGŁOSZENIE

Muzeum Okręgowe w Lesznie

poszukuje

Specjalisty ds. edukacji i projektów kulturalnych

na stanowisko pracy

w Dziale Edukacji i Marketingu w Muzeum Okręgowym w Lesznie

Ogólne warunki:

Wymiar pracy: cały etat, umowa na czas określony, 1 zmiana, okresowe dyżury sobotnio –

niedzielne oraz w wyznaczony dzień tygodnia,

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia, historia sztuki)

minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie samodzielnego opracowywania i prowadzenia zajęć edukacyjnych.

praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),

samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,

rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków,

łatwość nawiązywania kontaktów,

umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność.

b. wymagania dodatkowe:

gotowość do poszerzania wiedzy historycznej i podnoszenia kwalifikacji,

umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywania wiedzy w sposób ciekawy, kreatywny i dostosowany do odbiorcy,

doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, organizowaniu wydarzeń artystycznych i kulturalnych,

doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa i historii najnowszej, w szczególności w muzeach i innych instytucjach kultury,

znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,

rzetelność, wysoka kultura osobista,

mile widziana umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych

mile widziane uprawnienia pedagogiczne,

mile widziane prawo jazdy kat. B.

Podstawowe obowiązki:

udział w tworzeniu i aktualizacji oferty edukacyjnej towarzyszącej ekspozycji stałej i wystawom czasowym, w szczególności skierowanej do dzieci, młodzieży i grup szkolnych,

tworzenie koncepcji i koordynowanie realizacji projektów i wydarzeń kulturalnych, prowadzenie kalendarza wydarzeń edukacyjnych,

prace związane z planowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych

obsługa ruchu turystycznego w Muzeum: oprowadzanie po wystawach, przygotowywanie i prowadzenie lekcji i warsztatów edukacyjnych,

opracowywanie merytoryczne materiałów edukacyjnych,

współpraca i utrzymywanie stałych relacji ze szkołami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi, grupami rekonstrukcyjnymi oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji,

planowanie i realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych,

wykonywanie i archiwizacja dokumentacji filmowo-fotograficznej z działalności edukacyjnej,

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze Działu Edukacji i Marketingu Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz na ekspozycjach muzealnych mieszczących się w obu budynkach (pl. Metziga 17 i ul. G. Narutowicza 31) Praca również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w czasie weekendów.

Wymagane dokumenty:

podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych

podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres: Muzeum Okręgowe w Lesznie, pl. J. Metziga 17, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie:

Stanowisko ds. edukacji i projektów kulturalnych”, w terminie do dnia 17 października 2018r. do godz. 14:00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez: Muzeum Okręgowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Metziga 17”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Okręgowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Metziga 17 64-100 Leszno, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. inspektorem danych osobowych w Muzeum jest Pan Jarosław Bartkowiak e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl, telefon: +48 65 529 61 43

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,

4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. podanie danych jest niezbędne do realizowania procesu rekrutacyjnego, w przypadku nie podania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.

7. Informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do:

dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

prawa do przenoszenia danych,

prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 1) lub IOD (pkt. 2).

8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacji dodatkowych w sprawie naboru na ww. stanowisko udziela Dyrektor Muzeum – tel. 65 529 61 40 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.