Przyjaciele

Towarzystwo przyjaciół muzeum okręgowego w Lesznie

Deklaracja Członkowska

Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie może zostać każda osoba pełnoletnia, która jest zainteresowana promowaniem działalności Muzeum Okręgowego w Lesznie, poznawaniem historii regionu i kraju, głównie poprzez zbiory zgromadzone w muzeach.
Zainteresowane osoby winny wypełnić deklarację, która zostaje przyjęta przez Zarząd.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 10 zł miesięcznie; emeryci 8 zł miesięcznie.

Pobierz deklarację członkowską Tutaj

Aktualności

V Leszczyński Dzień Kolekcjonera

W niedzielę, 19. listopada 2017, miał miejsce kolejny - bo już piąty - Leszczyński Dzień Kolekcjonera. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Poszukajmy historii by odnaleźć siebie". Cykliczna impreza organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie tym razem gościła w murach Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Przejrzyjcie galerię zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

III Leszczyński Dzień Kolekcjonera

W niedzielę 15 listopada 2015 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Lesznie wraz z Muzeum Okręgowym w Lesznie zorganizowało III Leszczyński Dzień Kolekcjonera.
Do udziału zaprosiliśmy miłośników historii, którzy w swych prywatnych zbiorach posiadają cenne eksponaty, którzy dotychczas bardzo często nie mieli okazji prezentować ich szerszemu gronu. Podczas imprezy zaprezentowało się 16 wystawców prezentując m.in. stare zdjęcia związane z Lesznem, kolekcję starych radioodbiorników, wyposażenie starego zakładu stolarskiego, kolekcje filiżanek i nocników, modelarstwa lotniczego oraz niewybuchy wydobyte w twierdzy Przemyśl. Imprezę odwiedziło ponad 200 osób.

 

Promocja książki „Kulinarne podróże z panem Tadeuszem”

6 października 2015 r. w Galerii Sztuki członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie wzięli udział w organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Lesznie spotkaniu z autorem pięknie wydanej książki „Kulinarne podróże z Panem Tadeuszem”.

Wysłuchaliśmy fascynującej opowieści o przeszłości przedstawionej z perspektywy kultury stołu czasów staropolskich.

Mogliśmy zapoznać się doświadczeniami kulinarnymi osób serwujących mickiewiczowskie menu w restauracjach i gospodarstwach agroturystycznych zlokalizowanych w miejscowościach związanych z pobytem A. Mickiewicza (Pakosław, Krobia, Krzywiń).

W miłej atmosferze degustowaliśmy wybrane potrawy przyrządzone wg oryginalnych receptur. Towarzystwo wsparło to przedsięwzięcie finansowo.

Wizyta w Rogalinie

10 września 2015 roku w ramach wyjazdów kulturowo-poznawczych członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie z osobami towarzyszącymi udali się do Rogalina. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób. W Rogalinie zwiedzano wspaniały, jeden z najwspanialszych w Polsce pałaców, zbudowany w latach siedemdziesiątych XVIII wieku dla Kazimierza Raczyńskiego, późniejszego starosty generalnego Wielkopolski, marszałka koronnego i marszałka Rady Nieustającej. Po wspaniałym oprowadzeniu przez Kierownika Muzeum w Rogalinie, członkowie zwiedzili mauzoleum rodzinne Raczyńskich zlokalizowane przy kościele Parafialnym a zbudowane w 1820 roku, po którym oprowadził  jej Proboszcz ks. Wojciech Kaźmierczak, uczeń naszej koleżanki Bożenki Kubisiak. Wyjazd organizowany był środkami komunikacji naszych członków.

Sprawozdania

Sprawozdanie do pobrania - POBIERZ

Najbliższe proponowane projekty, to:

  • Wyjazd kulturowo-poznawczy do Turku i Uniejowa ( 21-22.09.br.)
  • Leszczyński Dzień Kolekcjonera pod hasłem " Ich piękno historia zasługują na bliższe poznanie" ( 13.10. br.)
  • Zebranie funduszy na współfinansowanie projektu międzynarodowej konferencji naukowej " Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności. Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej".
  • Spotkanie wigilijne ( 17.12.br.).

STATUT
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie

ROZDZIAŁ  I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.

 § 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie ” i zwane jest w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą stowarzyszenia jest miasto Leszno. Towarzystwo może działać także poza granicami Państwa Polskiego.

§ 5.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Towarzystwo może łączyć się w związki stowarzyszeń z innymi organizacjami.

§ 6.

Towarzystwo może używać pieczęci podłużnej z nazwą i adresem towarzystwa.

ROZDZIAŁ  II
Cele i środki działania.

 

§ 7.

Celem Towarzystwa jest:
1.    Stworzenie więzi społecznej pomiędzy Muzeum Okręgowym a mieszkańcami regionu leszczyńskiego, by w stałym kontakcie między zainteresowanymi zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie metod oraz form pracy wychowawczo-edukacyjnej Muzeum.
2.    Wspieranie działań pracowników muzeum w zakresie poszerzania kolekcji muzealnych, inspirowania tematów wystaw, publikacji  oraz pozostałej działalności kulturalnej muzeum.
3.    Popularyzowanie wiedzy o dziejach, zbiorach i działalności zbierackiej, badawczej, konserwatorskiej i wystawienniczej Muzeum Okręgowego w Lesznie.
4.    Ułatwianie miejscowemu społeczeństwu w uczestniczeniu w ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą oraz w dostępie do poznawania dóbr kultury narodowej i europejskiej.
5.    Upowszechnienie wiedzy o narodowej i regionalnej kulturze artystycznej oraz materialnej.
6.    Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój Muzeum Okręgowego w Lesznie.
7.    Promowanie działalności leszczyńskiego muzeum w Polsce i poza jej granicami.
8.    Rozwijanie zamiłowań kolekcjonerskich wśród miejscowego społeczeństwa  oraz opieki  nad pamiątkami historycznymi związanymi z dziejami i kulturą Ziemi Leszczyńskiej.

§ 8.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje przez:
1.    zebrania, spotkania, warsztaty, seminaria, sympozja, wystawy,
2.    publiczne odczyty i imprezy artystyczne,
3.    wyjazdy kulturowo – poznawczy,
4.    szeroko pojętą działalność promocyjną, w tym wydawniczą,
5.    pomoc w pozyskiwaniu sponsorów oraz w opracowywaniu wniosków finansowych
6.    propagowanie i współpracę z kolekcjonerami,
7.    pomoc w powiększaniu zbiorów muzealnych,
8.    współpracę ze stowarzyszeniami kulturalno – naukowymi,
9.    działalność w sekcjach zainteresowań.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.    członków zwyczajnych
2.    członków wspierających

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, zainteresowana realizacją celów statutowych, przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11.

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje stałą składkę na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Towarzystwa.
2.    Członek wspierający – osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem.

§ 12.

1.    Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa
2) korzystać z urządzeń i majątku Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd  Towarzystwa
2.    Członek zwyczajny, będący pracownikiem etatowym Muzeum Okręgowego w Lesznie  nie może być członkiem zarządu.
3.    Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13.

1.    Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu,  regulaminu i uchwał władz Towarzystwa,
2) uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
3) regularnie opłacać składki członkowskie,
2.    Członek wspierający ma obowiązek regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

§ 14.

Członkostwo wygasa przez:
1.    dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
2.    wykreślenie uchwałą Zarządu Towarzystwa z listy członków na skutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,
3.    wykluczenie z Towarzystwa uchwałą Zarządu, za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź czyn popełniony z niskich pobudek,
4.    śmierć członka.

ROZDZIAŁ  IV
Władze Towarzystwa.

 

§ 15.

1.    Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2.    Kadencja władz trwa 3 lata.

§ 16.

1.    Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższa władzą Towarzystwa,
2.    Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne,
3.    Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz do roku,
4.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
2) bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania w drugim
terminie, po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.    podejmowanie uchwał,
2.    przyjmowanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3.    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.    uchwalenie planów i  programów działania Towarzystwa,
5.    ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
6.    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa,
7.    tworzenie lub likwidacja sekcji zainteresowań,
8.    uchwalenie zmian w Statucie,
9.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa

§ 18.

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
1) na podstawie uchwały Zarządu,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Towarzystwa, uprawnionych do głosowania,
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia  żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

1.    O zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd Towarzystwa obowiązany jest powiadomić członków pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2.    Powiadomienie o Walnym Zebraniu powinno zawierać miejsce, termin i porządek obrad.
3.    Powiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno ponadto zawierać informację, na czyje żądanie jest ono zwołane.

§ 20.

1.    Zarząd Towarzystwa składa się z 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie,
2.    Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, członkowie Zarządu wybierają prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.
3.    Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w kwartale.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1.    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2.    kierowanie działalnością i zwoływanie Walnych Zebrań,
3.    opracowywanie rocznych planów i programów działania Towarzystwa oraz preliminarzy budżetowych  i  sprawozdań  finansowych Towarzystwa,
4.    zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
5.    przyjmowanie, skreślania i wykluczanie członków,
6.    prowadzenie imiennego spisu członków Towarzystwa i utrzymywanie go w aktualnym stanie,
7.    rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie,
8.    proponowanie tworzenia i likwidacji sekcji zainteresowań.

§ 22.

1.    Uchwały Zarządu Towarzystwa są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
2.    W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności  wiceprezesa.

§ 23.

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie.
2.    Komisja Rewizyjna na  pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Komisji.
3.    W razie ustąpienia członka w czasie trwania kadencji wchodzi na jego miejsce wybrany zastępca wg zasady określonej w § 18 ust.2.
4.    W okresie kadencji Nadzwyczajne Walne Zebranie może dookoptować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie więcej niż  50% składu osobowego.

§ 24.

1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności,
2) występowanie do zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
3) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
4) kontrola opłacalności składek członkowskich
5) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,
6) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji, w tym przewodniczącego.
3.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ  V
Majątek towarzystwa

 

§ 25.

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 26.

Na fundusze Towarzystwa składają się :
1.    wpływy z wpisowego i składek członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
2.    wpływy z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
3.    dotacje, zapisy i darowizny.

§ 27.

1.    Do ważności pism i dokumentów wiążących Towarzystwo pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu Towarzystwa.
2.    Do ważności innych niż finansowe pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza Zarządu Towarzystwa.

ROZDZIAŁ  VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się  Towarzystwa.

§ 28.

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad specjalnie zwołanego w tym celu Walnego Zebrania.

§ 29.

1.    Walne Zebranie podejmuje uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu się Towarzystwa większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
2.    Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Leszno, 22 grudnia 2006 r.