Udostępnianie zbiorów

Zasady udostępniania wizerunków reguluje Zarządzenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie nr 8/2020 z dnia 8 października 2020 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 8/2020

Regulamin udostępniania oraz udzielania jednorazowego prawa do publikacji wizerunków obiektów inwentarzowych Muzeum Okręgowego w Lesznie

 1. Muzeum Okręgowe w Lesznie udostępnia i udziela jednorazowe prawa do publikacji wizerunków w przypadku, gdy dysponuje majątkowymi prawami autorskimi albo licencjami umożliwiającymi dysponowanie wizerunkiem obiektu, udostępnienie lub zbycie wizerunku.

 2. Wizerunki obiektów inwentarzowych, do których autorskie prawa majątkowe wygasły mogą być publikowane przez Zamawiającego bez uiszczania dodatkowych opłat za udzielenie praw do publikacji.

 3. W przypadku obiektów inwentarzowych chronionych prawem autorskich, do których Muzeum Okręgowe w Lesznie nie dysponuje majątkowymi prawami autorskimi, wizerunki tych obiektów inwentarzowych są udostępniane lub zbywane po okazaniu przez Zamawiającego potwierdzenia uprawdopodobniającego dysponowanie przez Zamawiającego, majątkowymi prawami autorskimi umożliwiającymi dysponowanie wizerunkiem.

 4. Muzeum Okręgowe w Lesznie może odmówić udostępnienia wizerunku obiektu inwentarzowego oraz zgody na publikację w zakresie opisanym w Art. 6 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 ze zm.).

 5. W celu uzyskania wizerunku Zamawiający musi złożyć zamówienie na formularzu „Wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego” – załącznik nr 1.

 6. Muzeum Okręgowe w Lesznie udostępnia wizerunki obiektów inwentarzowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (rozmiar plików nie może przekroczyć 20 MB) lub płyty CD/DVD wysłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Zamawiającego. Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający.

 7. Otrzymując wizerunki obiektów inwentarzowych, Zamawiający zobowiązany jest złożyć oświadczenie obligujące do umieszczenia przy publikowanym wizerunku, podstawowych informacji na temat obiektu tj. właścicielu, pochodzeniu (proweniencji), autorze, tytule (jeśli dotyczy). Prawidłowa treść oświadczenia zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną.

Wysokość opłat za udostępnienie wizerunku oraz jednorazowe prawo do publikacji:

 1. Wizerunki obiektów inwentarzowych Muzeum Okręgowe w Lesznie udostępniane są nieodpłatnie w następujących formatach:

 • w formacie jpg, do 3000 px dłuższego boku kadry za pośrednictwem poczty lub serwisów teleinformatycznych,

 • w rozdzielczości 300 dpi w formacie tiff za pośrednictwem poczty lub serwisów teleinformatycznych.

 1. Muzeum Okręgowe w Lesznie zastrzega możliwość nałożenia opłat na Zamawiającego w sytuacjach szczególnych, w których:

 • warunki licencji udzielonej Muzeum Okręgowemu w Lesznie przez licencjodawcę uniemożliwiają nieodpłatne udostępnienie wizerunku;

 • Zamawiający zwraca się o udostępnienie wizerunku obiektu, który nie został do tej pory wykonany, w  terminie, w którym z uwagi na bieżące zadania i harmonogram prac digitalizacyjnych Muzeum Okręgowego w Lesznie musi zostać wykonany w ramach usługi zewnętrznej; wówczas całkowite koszty wykonania odwzorowania ponosi Zamawiający.

 • Wykonanie odwzorowania następuje po opłaceniu przez Zamawiającego w/w kosztów na podstawie faktury; Zamawiający zwraca się z prośbą o udostępnienie wizerunku w formacie innym niż wskazany w pkt. 1 niniejszego ustępu.

 1. Muzeum Okręgowe w Lesznie nie udostępnia:

 • plików wzorcowych w formacie RAW,

 • plików w innych formatach niż JPG i TIFF,

 • plików interpolowanych (powiększanych/skalowanych).

 1. Opłaty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu, nie mogą być wyższe niż maksymalne kwoty określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. z 2016, poz. 1011). Wysokość opłat określa  cennik – załącznik nr 2. 
  Ceny brutto (z VAT)

 

Wniosek o udostępnianie zbiorów  - POBIERZ

Prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: sekretariat@muzeum.leszno.pl