Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.muzeum.leszno.pl

Muzeum Okręgowe w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Muzeum Okręgowego w Lesznie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-21.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

.

1. Strona została wykonana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i zastosowana technologia nie pozwala na pełną dostępność.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Małkus, marta.malkus@muzeum.leszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 529 61 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynki, w których znajduje się Muzeum Okręgowe w Lesznie są obiektami zabytkowymi w związku z czym dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku jest ograniczony.

Całkowicie nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest budynek przy pl. Jana Metziga 16.

W tej lokalizacji Muzeum nie posiada własnego parkingu dostępnego dla zwiedzających. Skorzystać można z parkingu miejskiego znajdującego się przy Muzeum.

Budynek przy ul. G. Narutowicza 31 jest dostępny w niżej opisanym zakresie:

- wejście do budynku – rampa,

- winda zapewnia na parterze dostęp do holu, kasy biletowej, szatni, sklepu muzealnego i toalety; na parterze znajduje się winda dostosowana do osób poruszających się na wózkach,

- winda zapewnia na 1 piętrze dostęp do sali wystaw czasowych i na ekspozycję stałą,

- II piętro budynku, gdzie mieści się Pracownia Konserwacji, nie jest dostępne dla zwiedzających z niepełnosprawnością ruchową,

- budynek nie posiada parkingu dostępnego dla zwiedzających. Dostępnych jest kilka miejsc znajdujących przy wejściu do budynku oraz usytuowany na tyłach budynku parking miejski.