Szkoły ponadpodstawowe

Oferta lekcyjna obejmuje tematy z zakresu historii, historii sztuki, etnografii, bibliotekoznawstwa, religioznawstwa oraz zajęcia warsztatowe. Podczas zajęć uczniowie poznają wybrane eksponaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz - dzięki prezentacjom multimedialnym – zabytki sztuki światowej. Prowadzone przez nas lekcje mają na celu, poprzez różnorodne działania dydaktyczne, zachęcić uczniów do własnej aktywności i wyciągania wniosków. Pragniemy, aby pobyt w Muzeum był nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, ale także przyjemnym sposobem spędzania czasu.

Lekcje muzealne i warsztaty odbywają się w godzinach otwarcia Muzeum w budynku głównym przy placu Metziga 17, lekcje z zakresu judaistyki w budynku Galerii Sztuki przy ul. Narutowicza 31.

Grupę, która wyraża chęć wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowanym terminem w Dziale Edukacji i Marketingu – tel. 65 529 61 40 w. 27, e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl.

Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich kosztują 4 zł/osoba, czas trwania wynosi ok. 45 minut.
Warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół średnich kosztują 6 zł/osoba, czas trwania wynosi od 45 minut do 1,5 godz.
Grupa nie powinna przekraczać 30 osób.

Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć.
Wystawiamy fakturę oraz zaświadczenia dla nauczycieli.
Istnieje możliwość płatności przelewem.

Uwaga - zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia grupy szkolnej, która spóźnia się więcej niż dziesięć minut na umówioną wcześniej godzinę lekcji.

LEKCJE MUZEALNE

NAUKA I WIEDZA

 1. SAVOIR VIVRE CZYLI ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA NIE TYLKO PRZY STOLE

Zajęcia o zapomnianych zasadach dobrego zachowania przy stole oraz w różnych innych sytuacjach. Kto podczas powitania pierwszy wyciąga rękę, do czego służą poszczególne sztućce, jak elegancko nakryć stół.

2. OD GARNKA DO PENDRIVE’A

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z rozmaitymi typami źródeł historycznych. Podczas lekcji uczniowie na podstawie prezentowanych obiektów (m.in. ceramika kultury łużyckiej, akta wytworzone przez instytucje i urzędy, korespondencja. Pamiętniki, zapiski proweniencyjne, pocztówki, portrety pieczęcie, prasa) próbują zdefiniować czym są źródła, oceniają ich przydatność dla badacza historii, tworzą podstawowe klasyfikacje uwzględniając również pojęcie obiektywizmu.

3. DAWNA KSIĄŻKA OD AUTORA DO CZYTELNIKA

Zajęcia przedstawiają proces komunikacji literackiej począwszy od rękopisu a skończywszy na gotowej wydrukowanej i oprawionej książce. Celem lekcji jest poprawne określenie kolejnych etapów powstawania książki drukowanej od XVII do końca XIX wieku. Omówieniu podlegają zagadnienia druku, oprawy, handlu książką. Uczestnicy poznają nazwy zawodów i zajęć (zecer, preser, introligator, grafik, korektor itp. ). Podczas lekcji uczniowie oglądają rękopisy, luźne składki typograficzne, egzemplarze starych druków, katalogi księgarskie.

4. POWRÓT DO KORZENI CZYLI WARSZTAT MŁODEGO GENEALOGA

Podczas zajęć dowiemy się czym jest genealogia, jakie są jej metody badawcze, gdzie szukać źródeł. Wspólnie spróbujemy usystematyzować nasze rodzinne powiązania, by pod koniec stworzyć własne drzewo genealogiczne. A nuż uda nam się w nich dotrzeć do przodków pochodzących od Karola Wielkiego bądź Mieszka I ?

5. KULTURA, CZYLI ?

Choć pojęcie kultury występuje w powszechnym użyciu, nie każdy z nas wie, co tak naprawdę się pod nim kryje. Bo czym właściwie jest kultura ? Czy jest nią sztuka ? Czy są nim nasze obyczaje? Czy jest nią nauka bądź religia? A może wszystko razem? Lekcja muzealna odpowie na te i inne pytania, tłumacząc jednocześnie unikalną role muzeum jako miejsca spotkania z kulturą.

HISTORIA

1. DZIEJE LESZNA

Obrazkowa gra planszowa: Kto założył Leszno i dlaczego? Jak wyglądało dawne miasto, kto w nim żył, czym zajmowali się mieszkańcy przed wiekami? Kto w mieście był najważniejszy i dlaczego? Lekcja poprzez zabawę uczy dzieci historii miasta.

2. HERB LESZNA

Podczas lekcji odpowiemy sobie na pytania: Co to jest herb ? Kto miał prawo się nim posługiwać ?Gdzie był umieszczany ?. Opowiedziana zostanie również legenda związana z herbem rodu Leszczyńskich, a jej uatrakcyjnieniem będzie możliwość przymierzenia przez każde z dzieci elementów stroju nawiązujących do występujących w legendzie postaci (uzbrojenie rycerza Wieniawy, welon i diadem księżniczki Dobrawy). Lekcję podsumowują zajęcia plastyczne – zadanie skomponowania własnego herbu.

3. NAJDAWNIEJSZA HISTORIA LESZNA I OKOLIC – LEGENDY A PRAWDA

Zajęcia poświęcone są historii regionu od 10 do 16 stulecia. Podczas zajęć podkreślona zostanie kulturotwórcza rola klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu oraz uczniowie spróbują odpowiedzieć, dlaczego Leszczyńscy założyli miasto. Lekcja przeznaczona dla uczniów od klasy IV. Zajęciom towarzyszy karta pracy.

4. RODZINY LESZCZYŃSKICH I SUŁKOWSKICH

Gra planszowa, w trakcie której uczniowie zdobywają wiedzę o dwóch najważniejszych rodzinach Leszna. Poprzez zabawę i rywalizację dwóch drużyn uczniowie będą zdobywać wiedzę, wykonywać zadania w efekcie poznając dzieje rodów Leszczyńskich i Sułkowskich.

5. SŁAWNI LESZCZYNIANIE

Jan Amos Komeński, Jan Jonston, Jan Metzig, Ottomar Anchütz – sławne postaci działające w Lesznie, ich wpływ na rozwój i postrzeganie miasta. Lekcja prowadzona jest w oparciu o eksponaty i prezentację multimedialną.

6. ŻYCIE CODZIENNE W LESZNIE W XVII I XVIII WIEKU

Celem zajęć jest zaprezentowanie warunków życia w siedemnasto i osiemnastowiecznym Lesznie. Uczniowie dowiadują się, kto rządził miastem, jak mieszkali, ubierali się, co jedli i jak pracowali dawni mieszkańcy. Lekcja prowadzona jest w oparciu o eksponaty i teksty źródłowe.

7. NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY, CZYLI LESZNO I OKOLICE W XIX WIEKU

Podczas lekcji uczniowie poznają elementy polityki pruskiej wobec narodu polskiego, środowisko polskich nauczycieli gimnazjum Leszczyńskiego. Zwrócona zostanie także uwaga na rolę polskich właścicieli majątków ziemskich i kulturotwórcze znaczenie „Przyjaciela Ludu”. Lekcji towarzyszy karta pracy.

8. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919

Podczas lekcji uczniowie poznają sytuację polityczną w Europie w 1918 r. a także przyczyny wybuchu powstania w regionie leszczyńskim. Lekcji towarzyszy prezentacja multimedialna oraz karta pracy.

9. I WOJNA ŚWIATOWA NA FOTOGRAFII

Uczestnicy zajęć wcielą się w skórę prawdziwych badaczy przeszłości. Ich zadaniem będzie opisywanie wyświetlanych fotografii, związanych z regionem leszczyńskim okresu I wojny światowej. Poznają bliżej tę wojnę zarówno ze strony zwykłego mieszkańca, jak i z perspektywy prostego żołnierza.

10. NIEPODLEGŁOŚĆ… I CO DALEJ?

Podczas lekcji omówiona zostanie droga Leszna do niepodległości. Przedstawione zostaną uwarunkowania, które sprawiły, że Leszno dopiero na początku 1920 roku powróciło do odradzającego się państwa polskiego. Prześledzimy też przebieg uroczystości, zwiastujących przejęcie miasta przez polską władzę po dobie zaborów. Ponadto, zobaczymy jak funkcjonowało miasto i jego mieszkańcy w pierwszych latach wolności.

11. ULICAMI DAWNEGO LESZNA

Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju przestrzennego miasta, najważniejszych budowli dawniej i dziś w oparciu o plany, rysunki, pocztówki. Uzupełnieniem zajęć jest spacer po mieście.

12. ŻYDZI I ICH DZIELNICA

Podczas lekcji prezentowana jest historia leszczyńskiej społeczności żydowskiej oraz najważniejsze budynki w dzielnicy zamieszkiwanej przez Żydów. Zajęcia połączone są z wycieczką po dzielnicy w celu zarysowania topografii dawnego Leszna.

13. LESZNO – MIASTO CZTERECH WYZNAŃ

Podczas lekcji uczniowie poznają podstawowe założenia wyznań reprezentowanych przez mieszkańców Leszna w XVI-XVIII wieku (katolickie, braci czeskich i ewangelicko-reformowane, ewangelicko-augsburskie i żydowskie). Dowiedzą się także, dlaczego Leszno było jednym z najważniejszych ośrodków protestantyzmu w Wielkopolsce oraz poznają kluczowe postaci związane z poszczególnymi religiami. Nauczą się rozpoznawać świątynie tych wyznań, a także poznają miejsca w mieście związane z tymi wyznaniami i zabytki zgromadzone w muzeum, dokumentujące dorobek intelektualny i materialny wspólnot.

SZTUKA

 1. SZTUKA POPRZEZ WIEKI (WYBÓR TEMATU)

Celem zajęć jest prezentacja wybranych zagadnień i zabytków z różnych okresów historycznych w oparciu o prezentacje multimedialne oraz dzieła sztuki zgromadzone w muzeum. Uczniowie poszerzają wiedzę nabytą w szkole z zakresu historii, języka polskiego, historii sztuki. Tematy do wyboru: dziedzictwo antyku, sztuka średniowiecza, sztuka renesansu, sztuka baroku, klasycyzm, romantyzm, malarstwo polskie II poł. XIX wieku, Młoda Polska, sztuka lat 1919 – 1939.

 1. SZTUKA ŻYDOWSKA

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z symboliką żydowskiej sztuki religijnej oraz wytworami rzemiosła artystycznego towarzyszącego różnorodnym świętom.

 1. FILM – ILUZJA RUCHU

Wykorzystując postać Ottomara Anschütza, sławnego wynalazcy pochodzącego z Leszna, zajęcia przybliżą specyfikę filmu, jako twórczego wyniku rozwoju fotografii. Wynalazca migawki szczelinowej rejestrował obiekty przebywające w ruchu. Kolejnym krokiem było ich „ożywienie”. By lepiej uzmysłowić początki filmu, zajęcia wzbogacone są ilustracjami oraz prezentacją starego aparatu fotograficznego Anschütza.

RELIGIE

 1. ŚWIĘTE KSIĘGI WIELKICH RELIGII

Tora, Biblia i Koran. Judaizm, chrześcijaństwo i islam – religie monoteistyczne.

 1. RYTUAŁ W ŻYCIU ŻYDÓW I CEREMONIE ŚWIĄT ŻYDOWSKICH

Podczas lekcji uczniowie poznają obyczaje i tradycje religijną, życie codzienne, tradycyjny strój, cykl życia od narodzin do śmierci w kulturze żydowskiej. Zaprezentowane zostaną także najważniejsze żydowskie święta liturgiczne oraz eksponaty z nimi związane.

ETNOGRAFIA

 1. OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA

a/  zwyczaje i obrzędy świat Bożego Narodzenia

b/ zwyczaje i obrzędy świąt Wielkiej Nocy

Podczas lekcji prezentowane są polskie i wielkopolskie zwyczaje świąteczne. Zajęcia połączone są z działaniami plastycznymi. Lekcje prowadzone sezonowo.

 1. STROJE LUDOWE POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z przedstawionymi na ekspozycji elementami ludowego stroju męskiego i kobiecego, utrwalając wiadomości poprzez trójwymiarową układankę z barwnie ubranymi postaciami. Zwieńczeniem zajęć jest pokolorowanie szablonu z postaciami odzianymi w charakterystyczny strój wielkopolski.

 1. DZIECIŃSTWO NA WSI

Wypas bydła, opieka nad młodszym rodzeństwem, pomoc w pracach domowych, gospodarskich i polowych – dzieciństwo na dawnej wsi nie było lekkie, ale miało również swoje uroki. Lekcja muzealna "Dzieciństwo na wsi" ukaże świat dzieci żyjących w I poł XX w, ich codzienne obowiązki i przyjemności. Jej tematem będzie dawne wychowanie, warunki życia i nauki, a także dawne wiejskie zabawy. Podczas lekcji uczestnicy wykonają papierowy wiatraczek.

 1. KALIGRAFIA

Kaligrafia była kiedyś podstawowym przedmiotem nauczania początkowego, a do starannego pisania przykładano wielką wagę. Doskonalenie odręcznego pisma kształtowało charakter i cierpliwość. Podczas warsztatów kaligrafii uczestnicy będą mieli okazję pisania obsadką ze stalówką i atramentem, tak jak niegdyś ich dziadkowie i pradziadkowie.

 1. CERTYFIKAT MŁODEGO ETNOGRAFA

Podczas lekcji dzieci otrzymują kartę pracy, którą wypełniają odpowiadając na pytania dotyczące ekspozycji etnograficznej – wyszukują informacje o eksponatach, rozwiązują zagadki. Następnie wspólnie omawiamy wyniki pracy i rozmawiamy na temat chłopskiej kultury tradycyjnej i jej dziedzictwa ukazanego na muzealnej ekspozycji. Uczestnicy otrzymują certyfikaty.

WARSZTATY

 1. OD DREWNIANEJ MISY DO PORCELANOWEJ FILIŻANKI

Na muzealnych ekspozycjach kryje się wiele ciekawych naczyń – od najprostszych, związanych z wsią przedmiotów drewnianych po eleganckie naczynia wykonane z cyny, srebra, porcelany. Po zaprezentowaniu najciekawszych eksponatów uczestnicy zasiądą do warsztatów plastycznych, podczas których wykonają z masy porcelanowej własne naczynia.

2. CZERPANIE PAPIERU

Zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy własnoręcznie wykonują papier z materiałów przygotowanych w muzeum. Jednocześnie dzięki prezentacji multimedialnej poznają historię papieru i jego cechy charakterystyczne. Liczba uczestników do 25 osób.

3. WARSZTAT TKACKI

Warsztaty uczące dzieci techniki tkania na ramie drewnianej. Każde dziecko wykona własny dywanik wykorzystując do tego różne materiały i włóczki. Liczba uczestników: do 20 osób

4. HISTORIA W OBRAZKACH - WARSZTATY KOMIKSOWE

Poznając historię komiksu, dzieci dowiadują się, że jego korzenie sięgają bardzo dawnych czasów. Gdy już zrozumiałe będzie na czym polega wyjątkowość tej popularnej sztuki, dzieci będą mogły zaprojektować swoje własne, krótkie formy komiksowe. Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 10 lat wzwyż.