Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego w Lesznie

Regulamin dotyczy zwiedzania ekspozycji w budynku dawnej synagogi przy ul. Gabriela Narutowicza 31.

 • 1

Dni i godziny otwarcia wystaw oraz zasady zwiedzania

 1. Godziny otwarcia Muzeum Okręgowego w Lesznie:

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - 10:00-18:00
Środa - 10:00-18:00
Czwartek - 10:00-18:00
Piątek - 10:00-18:00
Sobota - 10:00-15:00
Niedziela - 10:00-18:00

 1. Ostatnie wejście do muzeum odbywa się 30 minut przed jego zamknięciem.
 2. Podstawą wejścia na ekspozycje stałe i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 3. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw. czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 40 osób.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.
 6. Wykupienie biletów stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym regulaminie (treść regulaminu jest dostępna w recepcji muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeum.leszno.pl).
 7. Wprowadza się możliwość skorzystania z tzw. „cichych godzin” dla osób szczególnie nadwrażliwych sensorycznie. W soboty w godzinach 8.00-9.30 i w niedziele w godzinach 11.00-13.30 istniej możliwość zwiedzania muzeum w czasie, gdy nie są prowadzone żadne wydarzenia publiczne ani udostępnianie dla grup. W tym czasie wyłączone jest intensywne oświetlenie i elementy dźwiękowe. W celu zrealizowania wizyty należy umówić się telefonicznie (65 529 61 40 w. 27) lub wysyłając wiadomość email (edukacja@muzeum.leszno.pl).
 • 2

Zakup biletów

 1. Przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum. Aktualny cennik jest dostępny w kasie i na stronie internetowej www.muzeum.leszno.pl.
 2. We wtorek wstęp na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest bezpłatny. W tym dniu odpłatne są dodatkowe usługi: przewodnicka oraz zakup lekcji muzealnych.
 3. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.
 4. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych  w kasie biletowej.
 5. Muzeum honoruje Kartę Dużej Rodziny, Wielkopolską Kartę Rodziny, Leszczyńską Kartę Rodziny Wielodzietnej. Dla osób legitymujących się takimi kartami cena biletu wstępu do muzeum wynosi 6,00 zł.
 6. Zakupiony bilet wstępu jest ważny podczas jednej wizyty.
 • 3

Zwiedzanie z przewodnikiem. Udział w lekcjach

 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum. Certyfikat taki wydaje Muzeum Okręgowe w Lesznie.
 2. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika.
 3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zwiedzania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: edukacja@muzeum.leszno.pl, telefon kontaktowy: 65 529 61 40  w. 27 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.30.

 1. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:

- przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.: zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.)

- podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum

- interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4.

 1. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.
 2. Uczestnicy lekcji muzealnych pozostają przez cały czas trwania zajęć pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
 3. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika – w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej dzień wcześniej przed terminem planowanej wizyty pocztą elektroniczną na adres: edukacja@muzeum.leszno.pl lub telefonicznie pod numerem 65 529 61 40 w. 27.

 • 4

Porządek zwiedzania

 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.
 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 4. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni. Za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni lub w budynku Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Za zgubiony numerek do szatni pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.
 5. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe :

- dużego bagażu,

- dużych: walizek, plecaków oraz toreb,

- parasoli,

- zwierząt, z wyjątkiem psów towarzyszących (psy-opiekunowie),

- jedzenia, napojów (dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych).

 1. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 2. Należy zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego wystawy oraz pracowników straży muzealnej.
 3. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu.
 4. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.
 5. Zalecany samodzielny wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16. Młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Rodzice lub opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
 6. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Lesznie.